Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

Post Harvest Management

Post Harvest Management
30
May

அறுவடைக்குப் பிந்தைய செய்நேர்த்தி தொழில்நுட்பங்கள்

 அறுவடை வரையில் மட்டுமல்லாது, அறுவடைக்குப் பின்னரும் தொழில்நுட்ப முறைகளைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் உற்பத்தியைப் பாதுகாத்து, நல்ல விலைக்கு விற்பனை செய்யலாம் என வேளாண்மைத் துறை அறிவித்துள்ளது.

நெல்: நெல்லுக்கு கூடுதல் விலை கிடைப்பது அதில் உள்ள முழு அரிசியின் அடிப்படையில்தான் உள்ளது. நெல் மணிகள் அளவையில் 62 சதவீதம் முழு அரிசி கிடைத்திட, அறுவடைக்குப் பின்னர் செய் நேர்த்தி தொழில்நுட்ப முறைகளைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டியது அவசியமானது.
நெல் ரகங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் பயிரின் அறுவடையை உரிய காலத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டும். நெல் கதிரின் மணிகள் 80 சதவீதம் மஞ்சள் நிறமாக மாறி இருந்தால் அறுவடையை மேற்கொள்ளலாம். இதன் மூலம் மணிகள் உதிர்வதைத் தவிர்க்கலாம்.
அறுவடையின்போது 19 முதல் 23 சதவீதம் ஈரப்பதம் இருக்க வேண்டும். முதிர்ந்த நெல் மணிகளின் அரிசி கடுமையானதாகவும், உறுதியாகவும் இருக்கும். அறுவடை செய்த நெல்லை நன்றாகச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். அதிக சூரிய வெப்பத்தில் நெல்லை காய வைக்கக் கூடாது. காயவைத்த நெல்லின் ஈரப்பதம் 12 சதவீதத்துக்குள் இருக்க வேண்டும்.
அதிக ஈரப்பதமுள்ள நெல் மணிகளைச் சேமித்து வைத்தால் பூஞ்சாண வித்துகள் பரவி நெல்லின் தரம் பாதிக்கப்படும்.
நல்லை சுத்தமான கோணிப்பைகளில் நிரப்பி, தரையின் மீது மரச்சட்டங்கள் அல்லது காய்ந்த வைக்கோல் பரப்பி அதன் மேல் மூட்டைகளை அடுக்கி வைக்க வேண்டும். மூட்டைகளை சுவரிலிருந்து ஓர் அடி இடைவெளி விட்டு அடுக்கி வைத்தால் ஈரப்பதம் வராது. சேமித்து வைத்துள்ள நெல்லில் அத்துப்பூச்சி தாக்காமலிருக்க மாலத்தியான் மருந்தை ஒரு லிட்டர் நீருக்கு 10 மில்லி மருந்து அளவில் கலந்து தரைப்பகுதி, மூட்டைகள் மீது தெளிக்க வேண்டும்.
விற்பனைக்கு நெல்லைக் கொண்டு வரும்போது ரகங்கள் வாரியாகக் கொண்டுவர வேண்டும். பூச்சிகள், பூஞ்சாணங்கள் தாக்கப்பட்ட நெல் மற்றும் ஈரப்பதத்தால் கெட்டுப்போன நெல்லை தனியாகப் பிரித்து விட வேண்டும்.
ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடங்களிலும், கிராமங்களிலும் வேளாண் அலுவலரால் நெல் மணிகள் 4 தரங்களாகப் பிரிக்கப்படும். இங்கு ஈரப்பதம் மற்றும் தரங்களை இலவசமாக அறிந்து கொள்ளலாம்.
சிறு தானியங்கள்: சிறுதானியங்களான சோளம், கம்பு, ராகி, மக்காச் சோளம் ஆகியவற்றுக்கு மாவுச்சத்து, புரதச்சத்து அளவுகளுக்கேற்ப கூடுதல் விலை கிடைக்கும். எனவே, அறுவடைக்குப் பின்னர் செய் நேர்த்தி தொழில்நுட்ப முறைகளைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
கதிர்கள் முதிர்ந்து இலைகள் பழுப்பு நிறமாக மாறியவுடன் கதிர்களை மட்டும் தனியாக அறுவடை செய்ய வேண்டும். மழை நேரங்களில் அறுவடை செய்தால் பூஞ்சாணம் தாக்கிய கதிர்களை தனியே பிரித்து காய வைக்க வேண்டும். காய வைத்த கதிர்களில் இருந்து மணிகளைப் பிரித்து எடுக்க கதிர் அடிக்கும் கருவிகள் அல்லது கல் உருளைகளைப் பயன்படுத்தி தானியத்தைப் பிரிக்க வேண்டும்.
பிரித்து எடுக்கப்பட்ட மணிகளை காற்றில் தூற்றிவிட்டு இலைகள், கருகுகளை நீக்க வேண்டும். விதைகளில் கல், மண், இதர தானியங்கள் மற்றும் உடைந்த தானியங்களைத் தனியாகப் பிரித்து நீக்கிவிட வேண்டும்.

6
Aug

Packaging

1. Good packaging provides not only convenient handling in transportation and storage but also attracts consumers to pay more. Packaging is essential to avoid spoilage and to prolong the quality.

2. Packaging of paddy/rice is also important for long-term storage to fulfill the demand of old rice in the market, particularly in case of Basmati and non-parboiled rice. Paddy/rice, if kept in open, quality may be adversely affected.

File Courtesy: 
IGKV, Raipur
1
Aug

Uses of rice bran oil

Rice bran oil is ideal oil for margarine and shortening. The flavor gives the good palatability and the desired prime form crystal provides smooth plasticity and spreading qualities. When processed to retain high levels of tocols, rice bran oil may be used as a natural antioxidant source for topically coating a wide range of products such as crackers, nuts, and similar snacks to extend shelf life.

File Courtesy: 
TNRRI, Aduthurai
1
Aug

Importance of rice bran oil

Rice bran oil is the oil extracted from the germ and inner husk of rice. Rice bran oil is rich in vitamin E, γ-oryzanol (an antioxidant that may help prevent heart attacks) and phytosterols (compounds believed to help lower cholesterol absorption) which may provide associated health benefits. It has a mild taste and is popular in Asian cuisine because of its suitability for high-temperature cooking methods such as deep-frying and stir-frying.

File Courtesy: 
TNRRI, Aduthurai
1
Aug

Rice bran oil

Bran oil is obtained by the extraction of rice bran with solvents. Bran oil is also

File Courtesy: 
TNRRI, Aduthurai
Photo Courtesy: 
http://tradeamrut.com/amrutBenefits.php
1
Aug

Rice bran

Commercially rice bran is the most valuable by-product, which is characterized by its high fat (15 to 20%) and protein content. It also contains vitamins, minerals and many other useful chemicals. It is a potential source of edible oil. Because of its nutritional value, it is being used as feed for poultry and livestock. More stable defatted bran containing higher percentage of protein, vitamins and minerals is an excellent ingredient for both food and feed. The bran is the most nutritious byproduct of rice milling and is used almost exclusively as a feedstuff.

File Courtesy: 
TNRRI, Aduthurai
1
Aug

Rice husk

Rice husk that contains about 38% cellulose and 32% lignin and is one of the

File Courtesy: 
TNRRI, Aduthurai
Photo Courtesy: 
http://www.dreamstime.com/photographie-stock-libre-de-droits-rice-husk-image14609007
1
Aug

Broken rice

The broken rice is widely used in the food preparations and in the industries 

for making flour and in the manufacture of baby foods. The starch extracted from broken rice finds wider application in the pharmaceutical, textile and other industries.

File Courtesy: 
TNRRI, Aduthurai
Photo Courtesy: 
http://www.knowledgebank.irri.org/postproductioncourse/module06/Lesson_01.htm
1
Aug

By products of rice

Modernization of rice milling Industry also results in production of quality by-products viz., broken rice, husk and rice bran. Technology is now available for the production of value- added products from these by-products. The by-products are

 1.  Broken rice

File Courtesy: 
TNRRI, Aduthurai
1
Aug

Milling of Paddy

 

File Courtesy: 
TNRRI, Aduthurai
1
Aug

Disadvantages of parboiling

1. It develops a relatively darker colour compared to raw rice

. 2. The traditional parboiled process produces and undesirable smell.

3. Parboiled rice takes more time to cook to the same degree of softness than raw rice.

4. Because of long soaking in traditional process, mycotoxins may develop in parboiled rice and cause health hazards.

5. Heat treatment during parboiling destroys some natural antioxidants and hence parboiled rice develops more rancidity than raw rice during storage.

6. Shelled parboiled rice requires more power for polishing.

File Courtesy: 
TNRRI, Aduthurai
1
Aug

Advantages of parboiling

1. The process imparts a hard texture and a smooth surface finish to the grain as a result which the brokens in the milled rice is minimized. While 90 % of the parboiled grains may remain unbroken; the brokens in raw rice could be as high as 50 %. The reduction in broken rice results in an increase of 3-5 per cent in the total yield of rice.

2. Insects find it more difficult to bite and eat their way through the hard and smooth surface of parboiled rice.

3. The loss of solids in the gruel during cooking is also less in parboiled than in raw rice.

File Courtesy: 
TNRRI, Aduthurai
1
Aug

Improved parboiling method of CFTRI, Mysore, India (Batch)

 

File Courtesy: 
TNRRI, Aduthurai
1
Aug

Parboiling

1. Parboiling is a hydrothermal treatment followed by drying before milling for the

production of milled parboiled grain.

2. Parboiling of paddy has been known in the orient for centuries. Nearly 50 per cent of the paddy produced in India at present is parboiled.

3. In general, the three major steps in parboiling, i.e. soaking, steaming and drying and have a great influence on the final characteristics and quality of parboiled rice.

File Courtesy: 
TNRRI, Aduthurai
Photo Courtesy: 
TNRRI, Aduthurai
31
Jul

Post harvest technology of Rice in Punjab

1. About 80 percent of the paddy produced in Punjab is marketed and processed in different types of rice mills.

2. There are about 2200 hullers mostly in rural area, 148 shellers and 43 hullers cum sheller.

3. The major by products of rice milling are two percent germ, five percent bran and 23 percent husk.

File Courtesy: 
Punjab Agricultural University, Ludhiana
31
Jul

Seed Grading

1. The main purpose of grading is to separate the seeds according to size and weight for establishing its commercial value.

2. A uniform size and weight of seed is desirable in commercial seed processing.

3. A variety of equipments used for this purpose include; gravity separator, air screen cleaner cum grader, length grader, indented cylinder grader etc.

File Courtesy: 
CRRI
31
Jul

Seed and Grain Cleaning

Seed cleaning:

The main purposes of seed cleaning are to remove the greatest possible amount of impurities, which may be either the seeds of other plant species, broken seeds or inert matter including dirt and insectdebris.

Grain cleaning:

1. Rice crop after threshing contains 8-10% non-grain type contaminants like straw, chaff, dust, impure grains, sand and soil clods.

2. These contaminants need to be removed through cleaning process to obtain pure grain.

File Courtesy: 
CRRI
31
Jul

Screening or Sifting

 

In the Screening or Sifting process, the small size heavier contaminants like sand and soil particles, weed seeds etc are removed by sieving the grain through a smaller size screen (1.4 mm or less sieve opening)

File Courtesy: 
CRRI
Photo Courtesy: 
CRRI
31
Jul

Winnowing

 

 Winnowing is the process of removing lighter contaminants like straw, chaff, dust etc either by dropping the materials from a height against natural wind then fanning manually or by using a mechanical blower.

Guidelines for good winnowing methods:

 1. A polyethylene sheet is spread on the ground.

2. The uncleaned grain is placed in the winnowing tray.

File Courtesy: 
CRRI
Photo Courtesy: 
CRRI
28
Jul

Post-harvest operations in Maharashtra

Threshing:

The crop is harvested close to the ground when about 90 per cent of the grains in the panicle are grey in colour ( Straw colour). Delayed harvesting causes considerable loss by shattering of grains resulting in considerable loss in yield and increased percentage of broken rice in hulling and due to damage by rats and birds.

File Courtesy: 
RARS, Karjat
Syndicate content
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies