Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

08
May

VIKRAMARYA


11
Jul

Resistant Varieties for Rice Insect Pests

Rice Tungro Virus Resistant varieties:
Bhutnath, DRR H 2, Naina, Nidhi, Pusa 834, Shaktiman, Warangal Samba.
 
Moderately Resistant to Rice Tungro varieties:
Amulya, Dhanarasi, HRI 120, IR 20, IR 36, Jawahar Rice 3-45, Manasarovar, Pankaj ,
Pranava, Pusa RH 10, Sudhir, Swarnadhan, Tulasi.
 
11
Jul

Resistant Varieties for Rice diseases

 Blast Resistant varieties :  

Abhishek, Bhutnath, Diseases resistance,EIS,Resistant varieties,Production Know How,Varieties

11
Jul

Resistant Varieties for Rice diseases

Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies