Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

1. पोषक तत्वेक, पाणी आणि सूर्यप्रकाश मिळविण्याोसाठी स्प र्धा करून भातशेतीचे उत्प न्न‍ आणि गुणवत्ता कमी करतात पठारावरील थेट रोपणी केलेली भातशेती : पिकात 35 ते 40 टक्केी कमतरता चिखलयुक्त मातीत थेट रोपणी : पिकात 20 ते 25 टक्केक कमतरता स्थललांतरित भातशेती : पिकात 10 ते 15 टक्केत कमतरता 2. रानपाला वैकल्पिक यजमानाची भूमिका वठवून कीटकांच्या व रोगाच्याि समस्याक विकोपाला नेतो 3. पिकांच्याै हंगामातील दक्षता कमी करतो 4.जमिनीचे मूल्यै/किंमत कमी करतो 5. जल प्रदूषणाच्याक समस्यार येतात

रानपाला प्रबंधन

1. रानपाला दोनदा हाताने खुडला पाहिजे (रोपट्यांचे स्थ्लांतर केल्या्नंतर 20 ते 40 दिवसांत) किंवा प्रभावी रानपालानाशकाचा वापर केला पाहिजे (बुटाक्लोटर 50 ईसी @ 1.5 कि.ग्रा./हेक्टेप.)

2. शिफारस केलेल्याा प्रमाणात रानपालानाशक बारीक वाळूमध्येब चांगल्या् प्रकारे मिसळून स्थभलांतरानंतर एका आठवड्याच्याक आंत शेतात (50 कि.ग्रा./हेक्टेन.) व्यमवस्थिपणे पसरावे.

3. शेतामध्येत रानपाल्या चा शिडकाव करतांना शेतातील पाण्यााची पातळी 1-2 सें.मी. ठेवावी आणि रानपाल्यााचा शिडकाव केल्याानंतर रानपाल्यारच्याल प्रभावी प्रबंधनासाठी पाण्यांची पातळी पुन्हां (4-5 सें.मी.पर्यंत) वाढवावी.

पाणी आत यायच्याय जागेवर 5 एमएमच्याू जाळीसह पडदे लावणे ही एक भौतिक पध्दपत आहे. ह्यामुळे गोगलगायींच्या प्रवेशावर आळा बसेल आणि त्याच भातशेतात अगदी सहज प्रवेश करू शकणार नाहीत, तसेच त्यांवना हातांनी उचलून फेकण्याभस देखील मदत मिळेल. पिके लावण्यालपूर्वी त्यांवची मोठी संख्याू यांत्रिक क्रियेने संपुष्टांत आणण्या्चा सल्लाट देण्या्त येतो. इतर यांत्रिक नियंत्रण पध्दवतींमध्येा रोपांच्या‍ स्थकलांतरापूर्वी आणि नंतरदेखील गोगलगायींना हाताने उचलून फेकणे, ठेचून मारणे, बांबूने टोचून मारणे किंवा इतर लाकडी वस्तूं्चा वापर करणे अशा पध्दनतींचा वापर अंडी गोळा करण्‍यासाठी करता येतो. अशाच प्रकारे, हाताने चालवायच्याध उपकरणाने गोगलगायींची अंडी असलेल्याक दोन ढेपसांमधील अंड्यांचा ढीग ठेचून मारून टाका म्हरणजे गोगलगायींच्याल संख्येनला आळा बसेल. शिफारस करण्याणत आ
25
Aug

लक्षणे: (Symptoms of Rodents Management)

1) अंकुर नाहीसे होणे,

2) तरंगती तुटकी पाने,

3) कापलेले/कुरतडलेले बुंधे,

4) रोपांची उंची कमी होणे. भाताच्यास कोवळ्या अंकुरांची ही फार मोठी शत्रु आहे कारण ही बहुतेक वाढत असलेले अंकुरच खाते. ही बहुधा भाताच्याव शेताचा फार मोठा भाग फस्तत करते, थेट बियाणे असलेल्याु पिकांसाठी ही फार मोठी समस्याश आहे.

भाताच्याा रोपाव्यातिरिक्त., गोल्डrन ऍपल गोगलगाय अझोला, डकवीड, कमळे, मका, पार्सले, पर्ल बारली, रामी, तांदूळ, रश, टारो, वॉटर चेस्ट नट, वॉटर हायसिंथ, वॉटर ओटस्, मैदानी रानपाला, आणि इतर रसाळ पानांच्यार रोपांवर पोसते.
25
Aug

गोगलगाय नियंत्रण (Snails Control)

सामान्यन नांव: गोल्डतन ऍपल स्नेाल, गोल्ड न मिरॅकल स्नेरल लॅटिन नांवे: पोमॅशिया कॅनालिकुलाता (लॅमार्क) होण्यानचा काळ: पिकाची हानि करण्यााची सीमा: अनुकूल परिस्थिति: गोल्डकन ऍपल गोगलगाय हंगामी तळी किंवा भाताच्याग शेतासारख्यास ओल्या जागी आढळते. पाणी पुरवठा करणारे कालवे आणि नद्यांमध्येंदेखील ही आढळते. हिला गिल्सस आणि एक फुफ्फुसासारखा अशी दोन श्वासनेंद्रिये असतात. ही माती खूप खोल खणते आणि नवा पूर आल्यारनंतर पुन्हांप पृष्ठशभागावर येते. दुष्कााळाच्याा दरम्याआन, ही आपले ऑपरक्युजलम बंद करून टाकते. सर्व ऋतुंमध्येा दिवसातून केव्हां ही वर्षभर जेथे सतत पाण्यायचा पुरवठा होत असेल अशा जागी प्रजोत्पाादन करते.
25
Aug

सिध्दासन्तर (Principles of Rodents Management)

• विशाल क्षेत्रांवर पिकांच्याल भेद्यतेचा प्रतिरोध करण्याासाठी एक सारख्याि परिपक्ताव समूहाची पनस्पथति लावा.
• शेताच्याष बांधांची संख्या आणि रूंदी कमी करा, त्यां च्यारवर बिळे शोधण्यांसाठी बांध स्व च्छि ठेवा ज्याशयोगे आश्रयस्थांन तयार होणार नाही.
• रोडेन्टा नियंत्रण संचालनांचा वापर एकाच वेळी विशाल क्षेत्रावर करण्यांत आला पाहिजे.
• ह्यामुळे अनुउपचारित शेतातून उपचारित शेतामध्येा रोडेन्टेच्या् व्या प्तीपला किंवा स्थ लांतराला आळा बसतो.
• सर्व प्रकारची नियंत्रण संचालने रोपांना आरंभिक कोंब फुटायच्या् अवस्थे च्याा पूर्वीच संपली पाहिजेत कारण हीच अवस्थाच रोडेन्टासाठी भाताच्याक पिकाकडे आकर्षित करते.
• रोडेन्टी्साइडची उपलब्धरता हंगाम सुरू होण्याेपूर्वीच सुनिश्चित करायला पाहिजे.
• ऍक्यूआट रोडेन्टी साइडची जोखिमयुक्तक प्रवृत्ति आणि सीमा, दीर्घकालिक प्रलोभन कार्यक्रम आणि प्रतिरोधाची शक्ययता यांच्याीवर नियंत्रण मिळविण्याकसाठी, रोडेन्टी,साइडची नवीन श्रृंखला विकसित करण्याोत आली आहे तसेच हिला सिंगल डोज एंटी-कॉग्युनलन्टृ किंवा सेकंड जनरेशन एंटी-कॉग्युोलन्टी म्हहणतात. ही रोडेन्टी्साइडस् (ब्रोमोडायोलोन) ऍक्यूनट व क्रॉनिक रोडेन्टीरसाइडचे चांगली गुणवत्ता असलेले संमिश्रण आहे. • प्रभावी आणि यशस्वी रोडेन्टत नियंत्रणासाठी, विशाल क्षेत्रांवर समुदाय पध्द तीने खालील कार्यक्रमाचा वापर करावा. • क्रॉनिक किंवा मल्टीस-डोज (सध्याठ फक्ता एंटी-कॉग्युशलन्टवस) एक्यूरट रोडेन्टीगसाइडपेक्षा जास्तय सुरक्षित आहेत कारण ते आपले लक्ष्यड नसलेल्यात प्रजातिंसाठी कमी विषारी ठरतात. पण ते 5 ते 7 दिवस देत राहावे लागतात ज्यासमुळे हया कार्यकलापाचे म

1. प्रलोभनाची आवश्य‍कता पडणे

2. निम्नभ संहार सुमारे 40-50 टक्केा

3. प्रलोभनाविषयी संकोच दूर करणे

4. लक्ष्यन नसलेल्यार प्रजातिंसाठी विषारी

5. दुय्यम विषाक्तनता होण्या च्याी संभावना जास्तक बळकट असतात

1. जलद संहार
2. रसायनांचा अल्पं वापर करण्यााची आवश्याकता
3. एकदाच द्यावे लागते
4. त्यां ची संख्या ताबडतोब कमी करता येते
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies