Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

आर्मी वर्म (लष्करी अळी) च्या नियंत्रणाचे मानवी उपाय ( Control Measures –Manual)

PrintPrintSend to friendSend to friend

1) अंड्यांचे पुंजके वेचून नष्ट करणे.
2) खाचरात पाणी भरणे. ह्यामुळे अळ्या रोपांवर चढतात व अशा अळ्यांना पक्षी खाऊन टाकतात.
3) तयार पीक शेतात उभे न ठेवता ताबडतोब काढणे.

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies