Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

इंपर्टा सिलेंड्रिका एल. ब्यूसओ (कोगन ग्रास)

PrintPrintSend to friendSend to friend

मराठी नांव:
कुटुंब: पोएसिया
वर्णन:
• जगातील सर्वांत वाईट रानपाला आणि ह्याचे रायझोम् खूप खोलवर आणि पसरलेले असतात.
• उंची 60 ते 120 सें.मी.
• पाने ओळबध्दा, उभी धारदार कडा असलेली आणि एक निमुळते टोक असलेली.
• मुळे तंतुमय असतात.
• हा रानपाला मे व सप्टेंनबरच्याे मध्यककाळात फोफावतो.
• उत्पात्तीने वाढ होणे- बियाणे व रायझोम्स्े

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies