Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

झिंक फॉस्फा इडच्याट हानि (Disadvantages of Zinc Phosphide)

PrintPrintSend to friendSend to friend

1. प्रलोभनाची आवश्य‍कता पडणे

2. निम्नभ संहार सुमारे 40-50 टक्केा

3. प्रलोभनाविषयी संकोच दूर करणे

4. लक्ष्यन नसलेल्यार प्रजातिंसाठी विषारी

5. दुय्यम विषाक्तनता होण्या च्याी संभावना जास्तक बळकट असतात

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies