Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

नैसर्गिक धूर (Natural Smoke)

PrintPrintSend to friendSend to friend

• ह्या परिचलनात समाविष्टट असलेला मुख्यघ सिध्दांात म्हाणजे बिळांमध्येड सरळ धूर भरून टाकणे, ज्याहयोगे हे रोडन्टoस् जीव गुदमरून मरून जातील.
• भाताचे तूस किंवा भुसा जाळण्याटने जो धूर निघतो त्याामध्येा कार्बन डायऑक्सािइड असतो.

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies