Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

महाराष्ट्रत राज्याुत भातशेतीसाठी शिफारस करण्याात आलेले रानपाला प्रबंधन

PrintPrintSend to friendSend to friend

रानपाला प्रबंधन

1. रानपाला दोनदा हाताने खुडला पाहिजे (रोपट्यांचे स्थ्लांतर केल्या्नंतर 20 ते 40 दिवसांत) किंवा प्रभावी रानपालानाशकाचा वापर केला पाहिजे (बुटाक्लोटर 50 ईसी @ 1.5 कि.ग्रा./हेक्टेप.)

2. शिफारस केलेल्याा प्रमाणात रानपालानाशक बारीक वाळूमध्येब चांगल्या् प्रकारे मिसळून स्थभलांतरानंतर एका आठवड्याच्याक आंत शेतात (50 कि.ग्रा./हेक्टेन.) व्यमवस्थिपणे पसरावे.

3. शेतामध्येत रानपाल्या चा शिडकाव करतांना शेतातील पाण्यााची पातळी 1-2 सें.मी. ठेवावी आणि रानपाल्यााचा शिडकाव केल्याानंतर रानपाल्यारच्याल प्रभावी प्रबंधनासाठी पाण्यांची पातळी पुन्हां (4-5 सें.मी.पर्यंत) वाढवावी.

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies