Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

राइस केस वर्म ( सुरळीतील अळी )मुळे होणार्या् नुकसानीचे स्वरूप (Nature of damage of Rice case- worm ( Surlitil Ali )

PrintPrintSend to friendSend to friend

छोट्या अळ्या पानांच्या टोकाचे तुकडे काढतात व तेथे नळीसारख्या बोगद्यांमध्ये राहतात. ह्या नळ्या रोपाला जोडलेल्या असतात किंवा पाण्यावर तरंगताना आढळतात. अळ्या पाने व पानांमधले हरितद्रव्य खात असल्याने पानांवर शिडीसारखे दिसणारे पांढरे पट्टे दिसतात. एका पानाची वाट लावल्यानंतर ह्या अळ्या दुसर्या् चांगल्या पानाच्या सुरळीकडे वळतात. अळी पानातील उती संपूर्णपणे खाऊन टाकल्याने पाने पांढरट पातळ कागदासारखी बनतात. एखाद्या रोपावर बर्या.च अळ्यांनी एकाचवेळी हल्ला केल्यास त्या बहुतेक सर्व पानांची टोक, आपले घर बनवण्यासाठी, तोडतात.

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies