Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

रानपाला नियंत्रणाच्याू थेट पध्दठती

PrintPrintSend to friendSend to friend

1. हात खुडणी (हाताने रानपाला खुडणे) : हाताने किंवा खुरपे, फावडे किंवा कोयत्या सारख्या उपकरणाने रानपाला खुडणे
2. यांत्रिक रानपाला खुडणी: रोटरी खुडणी: सरळ ओळींमध्ये हाताने किंवा यंत्राने ढकलून खुडणी करणे
3. रासायनिक खुडणी: अशी रसायने जी उल्लेाखनीय स्वळरूपात इतर रोपांना (पिकांना) हानि न करता काही रोपांना (रानपाला) मारण्यायस समर्थ असतात त्यांवना हर्बिसाइडस् म्ह णतात.

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies