Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

रोडन्टयसचे प्रबंधन (Management of Rodents)

PrintPrintSend to friendSend to friend

• स्थारनिक पिंजर्यांोना ‘बट्टा’ म्हमणतात आणि भातशेतीमधील रोडन्टतसच्या उपद्रवावर नियंत्रण ठेवण्याासाठी ह्यांचा फार विस्तृ्त वापर केला जातो. रासायनिक नियंत्रण संचालनानंतर वापर केल्याास हे पिंजरे साधारणपणे चांगले परिणाम दर्शवितात.
• तथापि, ह्यांचा थेट किंवा प्रत्यलक्ष वापर केला असतां, ट्रॅपिंग महागाचा सौदा ठरेल आणि पुष्कथळ मोठ्या क्षेत्रातील रोडन्टरसच्या् संपूर्ण जनसंख्येाचे प्रबंधन करता येणार नाही.
• त्या‍च बरोबर, पिकांच्याे विशिष्ट अवस्थांयमध्येब, जसे आरंभिक रचनेच्याड वेळी, रोडन्ट्स पिंजर्या‍कडे आकर्षित होत नाहीत.

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies