Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

लक्षणे: (Symptoms of Rodents Management)

PrintPrintSend to friendSend to friend

1) अंकुर नाहीसे होणे,

2) तरंगती तुटकी पाने,

3) कापलेले/कुरतडलेले बुंधे,

4) रोपांची उंची कमी होणे. भाताच्यास कोवळ्या अंकुरांची ही फार मोठी शत्रु आहे कारण ही बहुतेक वाढत असलेले अंकुरच खाते. ही बहुधा भाताच्याव शेताचा फार मोठा भाग फस्तत करते, थेट बियाणे असलेल्याु पिकांसाठी ही फार मोठी समस्याश आहे.

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies