Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

होस्टक रेंज (कोठे कोठे आढळते) (Host range)

PrintPrintSend to friendSend to friend

भाताच्याा रोपाव्यातिरिक्त., गोल्डrन ऍपल गोगलगाय अझोला, डकवीड, कमळे, मका, पार्सले, पर्ल बारली, रामी, तांदूळ, रश, टारो, वॉटर चेस्ट नट, वॉटर हायसिंथ, वॉटर ओटस्, मैदानी रानपाला, आणि इतर रसाळ पानांच्यार रोपांवर पोसते.

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies