Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

पाणी आत यायच्याय जागेवर 5 एमएमच्याू जाळीसह पडदे लावणे ही एक भौतिक पध्दपत आहे. ह्यामुळे गोगलगायींच्या प्रवेशावर आळा बसेल आणि त्याच भातशेतात अगदी सहज प्रवेश करू शकणार नाहीत, तसेच त्यांवना हातांनी उचलून फेकण्याभस देखील मदत मिळेल. पिके लावण्यालपूर्वी त्यांवची मोठी संख्याू यांत्रिक क्रियेने संपुष्टांत आणण्या्चा सल्लाट देण्या्त येतो. इतर यांत्रिक नियंत्रण पध्दवतींमध्येा रोपांच्या‍ स्थकलांतरापूर्वी आणि नंतरदेखील गोगलगायींना हाताने उचलून फेकणे, ठेचून मारणे, बांबूने टोचून मारणे किंवा इतर लाकडी वस्तूं्चा वापर करणे अशा पध्दनतींचा वापर अंडी गोळा करण्‍यासाठी करता येतो. अशाच प्रकारे, हाताने चालवायच्याध उपकरणाने गोगलगायींची अंडी असलेल्याक दोन ढेपसांमधील अंड्यांचा ढीग ठेचून मारून टाका म्हरणजे गोगलगायींच्याल संख्येनला आळा बसेल. शिफारस करण्याणत आ
25
Aug

लक्षणे: (Symptoms of Rodents Management)

1) अंकुर नाहीसे होणे,

2) तरंगती तुटकी पाने,

3) कापलेले/कुरतडलेले बुंधे,

4) रोपांची उंची कमी होणे. भाताच्यास कोवळ्या अंकुरांची ही फार मोठी शत्रु आहे कारण ही बहुतेक वाढत असलेले अंकुरच खाते. ही बहुधा भाताच्याव शेताचा फार मोठा भाग फस्तत करते, थेट बियाणे असलेल्याु पिकांसाठी ही फार मोठी समस्याश आहे.

भाताच्याा रोपाव्यातिरिक्त., गोल्डrन ऍपल गोगलगाय अझोला, डकवीड, कमळे, मका, पार्सले, पर्ल बारली, रामी, तांदूळ, रश, टारो, वॉटर चेस्ट नट, वॉटर हायसिंथ, वॉटर ओटस्, मैदानी रानपाला, आणि इतर रसाळ पानांच्यार रोपांवर पोसते.
25
Aug

गोगलगाय नियंत्रण (Snails Control)

सामान्यन नांव: गोल्डतन ऍपल स्नेाल, गोल्ड न मिरॅकल स्नेरल लॅटिन नांवे: पोमॅशिया कॅनालिकुलाता (लॅमार्क) होण्यानचा काळ: पिकाची हानि करण्यााची सीमा: अनुकूल परिस्थिति: गोल्डकन ऍपल गोगलगाय हंगामी तळी किंवा भाताच्याग शेतासारख्यास ओल्या जागी आढळते. पाणी पुरवठा करणारे कालवे आणि नद्यांमध्येंदेखील ही आढळते. हिला गिल्सस आणि एक फुफ्फुसासारखा अशी दोन श्वासनेंद्रिये असतात. ही माती खूप खोल खणते आणि नवा पूर आल्यारनंतर पुन्हांप पृष्ठशभागावर येते. दुष्कााळाच्याा दरम्याआन, ही आपले ऑपरक्युजलम बंद करून टाकते. सर्व ऋतुंमध्येा दिवसातून केव्हां ही वर्षभर जेथे सतत पाण्यायचा पुरवठा होत असेल अशा जागी प्रजोत्पाादन करते.
25
Aug

सिध्दासन्तर (Principles of Rodents Management)

• विशाल क्षेत्रांवर पिकांच्याल भेद्यतेचा प्रतिरोध करण्याासाठी एक सारख्याि परिपक्ताव समूहाची पनस्पथति लावा.
• शेताच्याष बांधांची संख्या आणि रूंदी कमी करा, त्यां च्यारवर बिळे शोधण्यांसाठी बांध स्व च्छि ठेवा ज्याशयोगे आश्रयस्थांन तयार होणार नाही.
• रोडेन्टा नियंत्रण संचालनांचा वापर एकाच वेळी विशाल क्षेत्रावर करण्यांत आला पाहिजे.
• ह्यामुळे अनुउपचारित शेतातून उपचारित शेतामध्येा रोडेन्टेच्या् व्या प्तीपला किंवा स्थ लांतराला आळा बसतो.
• सर्व प्रकारची नियंत्रण संचालने रोपांना आरंभिक कोंब फुटायच्या् अवस्थे च्याा पूर्वीच संपली पाहिजेत कारण हीच अवस्थाच रोडेन्टासाठी भाताच्याक पिकाकडे आकर्षित करते.
• रोडेन्टी्साइडची उपलब्धरता हंगाम सुरू होण्याेपूर्वीच सुनिश्चित करायला पाहिजे.

1. प्रलोभनाची आवश्य‍कता पडणे

2. निम्नभ संहार सुमारे 40-50 टक्केा

3. प्रलोभनाविषयी संकोच दूर करणे

4. लक्ष्यन नसलेल्यार प्रजातिंसाठी विषारी

5. दुय्यम विषाक्तनता होण्या च्याी संभावना जास्तक बळकट असतात

1. जलद संहार
2. रसायनांचा अल्पं वापर करण्यााची आवश्याकता
3. एकदाच द्यावे लागते
4. त्यां ची संख्या ताबडतोब कमी करता येते

• अल्युरमिनियम फॉस्फाेइडसारखे धूम्रकारक प्रभावी असतात आणि शेतातील बिळांमध्ये‍ राहात असलेल्याु रोडन्टफसकरीता त्यां चा विस्तृअत वापर केला जातो.

• रोडन्टो नियंत्रणासाठी असलेली रोडेन्टीससाइडस् वापरणे हा एक सामान्य उपाय आहे

1. ऍक्यूाट रोडेन्टीससाइडस् (सिंगल डोज आणि जलद क्रिया), उदा., झिंक फॉस्फातइड.

2. क्रॉनिक रोडेन्टीयसाइडस् (मल्टीड डोज आणि मंद क्रिया), उदा., वॉरफेरीन, ब्रोमोडायोलोन.

ऍक्यू ट रोडेन्टीयसाइडस्:

ऍक्यू्ट रोडेन्टी‍साइडस् मध्ये्, झिंक फॉस्फा्इड आणि बेरियम कार्बोनेट वापरासाठी नोंदणीकृत आहेत.

झिंक फॉस्फाॉइड हा फक्त‍.....

रोडन्टॉ नियंत्रणासाठी ऍक्श‍न प्लॅ्न/कार्य योजना

दिवस 1    

जिवंत बिळे शोधा आणि 20 ग्राम प्रलोभक सामग्री बिळात टाका.

दिवस 3    

बिळामध्‍ये 10 ग्रा

25
Aug

नैसर्गिक धूर (Natural Smoke)

• ह्या परिचलनात समाविष्टट असलेला मुख्यघ सिध्दांात म्हाणजे बिळांमध्येड सरळ धूर भरून टाकणे, ज्याहयोगे हे रोडन्टoस् जीव गुदमरून मरून जातील.
• भाताचे तूस किंवा भुसा जाळण्याटने जो धूर निघतो त्याामध्येा कार्बन डायऑक्सािइड असतो.
• स्थारनिक पिंजर्यांोना ‘बट्टा’ म्हमणतात आणि भातशेतीमधील रोडन्टतसच्या उपद्रवावर नियंत्रण ठेवण्याासाठी ह्यांचा फार विस्तृ्त वापर केला जातो. रासायनिक नियंत्रण संचालनानंतर वापर केल्याास हे पिंजरे साधारणपणे चांगले परिणाम दर्शवितात.
• तथापि, ह्यांचा थेट किंवा प्रत्यलक्ष वापर केला असतां, ट्रॅपिंग महागाचा सौदा ठरेल आणि पुष्कथळ मोठ्या क्षेत्रातील रोडन्टरसच्या् संपूर्ण जनसंख्येाचे प्रबंधन करता येणार नाही.
• त्या‍च बरोबर, पिकांच्याे विशिष्ट अवस्थांयमध्येब, जसे आरंभिक रचनेच्याड वेळी, रोडन्ट्स पिंजर्या‍कडे आकर्षित होत नाहीत.
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies