राइस लीफ फोल्डर ( पाने गुंडाळणारी अळी) ( Rice leaf folder ( Pane Gundalnari Ali )