குறுவையில் 3.30 லட்சம் டன் நெல் உற்பத்தி பாதிக்கும் அபாயம்: போதிய மழையின்மையால் கவலை